Bảng Kết Quả Phù Hợp Nhất (Nắp rửa điện tử)

American Standard đảm bảo lắp vừa và tương thích 100% trên các bàn cầu của American Standard.

Toilet Toilet Toilet Toilet
Collection SKU
LISA
Pristine Star /
Pristine E-bidet
(Long)
Pristine E-bidet
(Short)
Glamour
E-bidet
Pure
E-bidet
Acacia Evolution
One-Piece
CCAS1808
CL2007
Milano
One-Piece
CCAS1830/1831
Neo Modern
One-Piece
CCAS2073/2074
CL2630
Flexio
One-Piece
CL2530
Cadet
One-Piece
CCAS1818/1819
New Codie II
One-Piece
CCAS2033/2034
CL2024
Activa
One-Piece
CCAS2048
Active
One-Piece
CCAS2046
IDS Natural
One-Piece
CCAS2050
CL2050
La Moda
One-Piece
CCAS2009
La Vita
One-Piece
CCAS2035
Luxus (Luxury)
One-Piece
CCAS1812/1813
Luxus (Basic)
One-Piece
CCAS1832/1833
Luxus (Low Tank)
One-Piece
CCAS1848/1849
Yoka
One-Piece
CCAS2090
Acacia Evolution
Close-Coupled
CL3307
Acacia Evolution
Close-Coupled
(Back-to-Wall)
CL3229
Concept Nuovo
(Cube)
Close-Coupled
CCAS2560
CL2704
Concept Nuovo
(D Shape)
Close-Coupled
CCAS2550
CL2705
Neo Modern
Close-Coupled
CCAS2630
CL2630
Winplus
Close-Coupled
CCAS2397
CL2398
CL2399
Winston
Close-Coupled
CCAS2395
CL2396
Acacia Evolution
Wall Hung
CL3119