CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  Chính sách Bảo mật Thông tin này miêu tả cách thu thập, sử dụng, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân có được thông qua trang web này của LIXIL Public Company Limited (“LIXIL Thái Lan) tại địa chỉ http://www.lixil.co.th (“Trang web”). LIXIL Thái Lan coi việc bảo vệ và quản lý phù hợp thông tin cá nhân của khách hàng là trách nhiệm xã hội của công ty. Bằng cách sử dụng trang web này và/hoặc gửi bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho LIXIL Thái Lan, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật này.
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1.1. Thu thập Thông tin Cá nhânChủ động 1.1.1. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể được thu thập thông qua trang web, ví dụ tên, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email hoặc các thông tin tương tự, và các thông tin khác có thể cho phép xác định cá nhân cụ thể sử dụng Trang web (“Thông tin Cá nhân”). 1.2. Thu thập Thông tin Cá nhân Thụ động 1.2.1. Trang web có thể thu thập thụ động các loại Thông tin Cá nhân cụ thể bằng cách sử dụng “cookies” là một công nghệ tiêu chuẩn ngành để nhận dạng máy tính của khách hàng trên máy chủ web và cho phép sử dụng thuận tiện hơn khi truy cập trang web trong những lần sau đó. Cookie có thể lưu trữ thông tin như địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, sở thích người dùng. Cookie có thể được lưu trữ dưới dạng tệp tin trong ổ đĩa người dùng khi một lượng thông tin nhỏ được gửi đến ổ cứng hoặc trình duyệt cá nhân từ máy chủ web. Mặc dù cookie có thể được sử dụng để nhận dạng máy tính cá nhân, nhưng bản thân cookie không thể xác định được nếu không nhập thông tin cá nhân. 1.2.2. Các phương pháp khác để thu thập Thông tin Cá nhân bao gồm các địa chỉ Giao thức Internet (IP) và các tệp nhật ký để xác định các sự cố máy chủ, cải thiện nội dung trang web và biên soạn thống kê tổng hợp về cách sử dụng trang web và dữ liệu luồng nhấp chuột. LIXIL Thái Lan bảo lưu quyền giới thiệu các công nghệ và kỹ thuật theo dõi thụ động mới liên quan đến việc sử dụng Trang web, mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện theo và tuân thủ các điều luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.
2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO BÊN THỨ BA
2.1. Thông tin cá nhân có thể được sử dụng như sau: 2.1.1. Thông tin cá nhân thu thập được trên trang web này có thể được sử dụng bởi LIXIL Thái Lan, công ty mẹ, các công ty con và công ty trực thuộc, trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung của LIXIL Thái Lan (“LIXIL”); 2.1.2. Các đối tác chuyên biệt của LIXIL được quy định tại Điều 1 trong chính sách này 2.2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân như sau: 22.2.1 Để cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng liên quan đến các sản phẩm vật liệu xây dựng dân dụng, các sản phẩm vật liệu xây dựng chuyên biệt, sản phẩm ngoại thất, thiết bị công trình nhà ở được xử lý bởi LIXIL Thailand (sau đây gọi tắt là “Các sản phẩm Công ty” ); 2.2.2. Để cung cấp tài liệu và catalogue liên quan đến Sản phẩm Công ty khi khách hàng yêu cầu; 2.2.3. Để cung cấp một kế hoạch tối ưu liên quan đến sản phẩm đang thảo luận hoặc xây dựng các phương pháp khi khách hàng ghé thăm một phòng trưng bày đã đăng ký; 2.2.4. Để cung cấp thông tin (tạp chí gửi qua đường bưu điện và các sản phẩm tương tự liên quan đến Sản phẩm Công ty) bằng thư trực tiếp hoặc email cho khách hàng; 2.2.5. Để gửi quà được khách hàng lựa chọn trong các chiến dịch; 2.2.6. Để thông báo thông tin liên quan đến công việc cho khách hàng khác khi khách hàng chọn vật liệu xây dựng tường ngoại thất; 2.2.7. Giới thiệu các đối tác chuyên biệt của LIXIL nhằm đạt được sự chấp thuận từ phía khách hàng; 2.2.8. Kiểm tra mức độ hài lòng hoặc tình trạng sử dụng của khách hàng liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ; 2.2.9 Phản hồi những ý kiến hay mong muốn của khách hàng liên quan đến LIXIL hoặc Sản phẩm Công ty; và/hoặc 2.2.10. Để liên hệ với khách hàng nhằm mục đích sau bán hàng, bảo trì Sản phẩm Công ty, hoặc tương tự. 2.3. Khi LIXIL Thái Lan nhận được một câu hỏi hoặc ý kiến nào đó, ví dụ một cuộc gọi, ghi âm cuộc trò chuyện nhằm mục đích thu thập thông tin và cung cấp các dịch vụ có tính phản hồi tốt hơn liên quan đến các thông tin chi tiết hoặc để xác nhận cuộc trò chuyện.
3. PHẠM VI TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN
3.1. Except for either one of the following circumstances, Personal Information will be not disclosed or provided to a third party: 3.1. Trừ một trong các trường hợp sau đây, Thông tin Cá nhân sẽ không được tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba: 3.1.1. Khi có sự đồng ý của khách hàng; 3.1.2. Khi khách hàng cá nhân không thể xác định được; 3.1.3. Thông tin Cá nhân thu thập được và sử dụng theo Điều 1 và 2 trong tài liệu này; 3.1.4. Khi được yêu cầu để bảo vệ tính mạng hoặc tài sản của một cá nhân, hoặc vì lợi ích chung, và khó có được sự đồng ý của khách hàng; 3.1.5. Khi hợp tác theo yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ của một tổ chức quốc gia hoặc các cơ quan khu vực được xác định bởi các quy định hoặc điều luật, và có nguy cơ cản trở các nghĩa vụ đó nhờ sự chấp thuận liên quan đến Thông tin Cá nhân; và/hoặc 3.1.6. Khi được pháp luật hoặc quy định yêu cầu, không vi phạm những điều đã nói ở trên, bạn đồng ý và chấp thuận rằng LIXIL Thái Lan có thể được yêu cầu lưu giữ và cung cấp thông tin cá nhân cho các cơ quan có thẩm quyền theo Đạo luật về các Vi phạm liên quan đến Máy tính B.E. 2550 và các quy định kèm theo (và các bản sửa đổi của đạo luật, tùy từng trường hợp), nếu có, mà không được sự chấp thuận trước của bạn.
4. QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
4.1. Theo các quy định hiện hành tại địa phương, chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý nhằm bảo vệ thông tin cá nhân chống lại sự phá hoại cố ý, bất hợp pháp hoặc thiệt hại, thay đổi ngẫu nhiên, tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Thật không may, không có hệ thống an ninh thông tin nào có thể được an toàn 100%. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể bảo đảm hoặc đảm bảo an toàn cho Thông tin Cá nhân trước bất kỳ sự mất mát, truy cập trái phép, rò rỉ, phá hoại hoặc thay đổi nào có thể xảy ra. 4.2. Trong trường hợp ID và mật khẩu được đăng ký liên quan đến việc sử dụng trang web, LIXIL không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép ID hoặc mật khẩu đó. Ngoài ra, có thể ngừng sử dụng ID hoặc mật khẩu trong trường hợp đăng ký thông tin sai lệch hoặc thông tin liên quan đến người khác.
5. TIẾT LỘ, THAY ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT SỬ DỤNG, XÓA BỎ THÔNG TIN CÁ NHÂN
5.1. Vui lòng liên hệ trực tiếp với LIXIL Thái Lan liên quan đến yêu cầu tiết lộ, thay đổi, bổ sung, ngừng sử dụng hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân do LIXIL nắm giữ. Để đảm bảo tính chính xác và an toàn và ngăn ngừa rò rỉ thông tin cá nhân, nếu không có thủ tục đặc biệt nào theo luật pháp hoặc quy định, bất kỳ sự xác nhận cần thiết nào cũng sẽ được tiến hành ngay lập tức. 5.2. Trong trường hợp không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc hoàn thành một yêu cầu theo quy định tại Điều 1 trong tài liệu này, LIXIL Thái Lan sẽ cố gắng giải thích lý do.
6. TUÂN THỦ ĐIỀU LUẬT VÀ QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN VÀ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC
6.1. LIXIL Thái Lan sẽ tuân theo luật pháp và quy định của Thái Lan liên quan đến Thông tin Cá nhân, Chính sách này và bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến tài liệu này sẽ được quản lý theo luật pháp Thái Lan và thuộc thẩm quyền của các tòa án Bangkok có thẩm quyền.
7.  THÔNG BÁO VỀ CÁC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
7.1. Các thông tin chi tiết của Chính sách Bảo mật Thông tin có thể thay đổi theo yêu cầu. Vì không thể liên lạc được với các cá nhân trong những lần như vậy, phiên bản mới nhất của Chính sách Bảo mật Thông tin sẽ được cung cấp với vai trò ấn bản mới nhất trên Trang web.
8. CHUYỂN NHƯỢNG QUỐC TẾ
8.1. LIXIL Thái Lan lưu trữ trang web này trên các máy chủ tại Thái Lan. Vì LIXIL là một tập đoàn toàn cầu bao gồm các công ty, bất kỳ Thông tin Cá nhân nào thu được trên trang web này đều có thể được chia sẻ với các công ty liên kết ở bất kỳ địa điểm nào khác phù hợp với các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Các cơ quan pháp lý như vậy có thể không cung cấp mức độ bảo vệ tương đương như luật bảo vệ dữ liệu ở nước sở tại của bạn. Việc sử dụng trang web này hoặc trình nộp bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn sẽ tạo thành sự chấp thuận của bạnđối với các chuyển nhượng này.
9. BỒI THƯỜNG
9.1. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ an toàn cho LIXIL Thái Lan và/hoặc LIXIL, chung hoặc riêng, khỏi và đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm, chi phí hoặc nợ, và các chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư) phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng và truy cập vào trang web này bao gồm bất kỳ thông tin nào trong đó (và đặc biệt đối với bất kỳ vi phạm nào theo Luật Hình sự và LuậtVi phạm liên quan đến máy tính B.E 2550 (và các bản sửa đổi tùy từng trường hợp) (ii) vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật Thông tin này, (iii) vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu hoặc quyền riêng tư nào; hoặc (iv) bất kỳ khiếu nại nào về việc bạn sử dụng thông tin này trên Trang web để gây thiệt hại cho bên thứ ba. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường này sẽ giúp Chính sách Bảo mật Thông tin và việc sử dụng Trang web của bạn tồn tại.
10. CÂU HỎI TRUY VẤN
10.1. Các truy vấn phải được gửi trực tiếp đến địa chỉ webmasterthailand@lixil.com.