Thanh vịn góc bên phải

Mã Sản Phẩm: HR-320370-01R
Danh Mục Thanh Vịn
Thiết Kế Hiện Đại
Màu Sắc Trắng