Bảng Kết Quả Phù Hợp Nhất (Chậu Tiểu Thủ Công)

American Standard đảm bảo lắp vừa và tương thích 100% trên các bàn cầu của American Standard.

Toilet Toilet
Collection SKU
LISA
Slim Smart
Washer 3
Slim Smart
Washer II
Acacia Evolution
One-Piece
CCAS1808
CL2007
Active
One-Piece
TF-2046
Cadet
One-Piece
CCAS1818/1819
Codie
One-Piece
TF-2044
Codie Plus
One-Piece
TF-2022
Flexio
One-Piece
TF-2530
La Moda
One-Piece
CCAS2009
La Vita
One-Piece
TF-2029
New Codie II
One-Piece
TF-2024
Yoka
One-Piece
CP2090/2091
Acacia Evolution
Close Coupled
CL3307
Halo
Close Coupled
TF-2893
Neo Modern
Close Coupled
TF-2630
Newton
Close Coupled
NW02CA10K
Winplus II
Close Coupled
CCAS2395
CL2396
CL3394
Winston
Close Coupled
CCAS2397
CL2398
CL2399
New Winston
Close Coupled
TF-3396