Bảng Sản Phẩm Phù Hợp (Nắp rửa điện tử)

Hướng dẫn tìm E-Bidet phù hợp để phù hợp với nhà vệ sinh Tiêu chuẩn Hoa Kỳ (hoặc loại khác)

Pristine Star /
Pristine E-bidet (Long)
Pristine E-bidet (Short) Glamour E-bidet Pure
E-bidet
Between mounting holes and front of bowl (D) 437mm ≤ D ≤ 500mm 412mm ≤ D ≤ 475mm 437mm ≤ D ≤ 503mm 437mm ≤ D ≤ 503mm
Between mounting holes (E) 130mm ≤ E ≤ 215mm 130mm ≤ E ≤ 215mm 130mm ≤ E ≤ 210mm 130mm ≤ E ≤ 210mm
Between tank and mounting holes (H) H ≥ 25mm H ≥ 25mm H ≥ 30mm H ≥ 30mm
Between centre of rim and
outside of bowl (A & B)
A ≥ 270mm B ≥ 195mm A ≥ 270mm B ≥ 195mm A ≥ 300mm B ≥ 250mm A ≥ 300mm B ≥ 250mm
Between front and back of rim (C) 334mm ≤ C ≤ 396mm 314mm ≤ C ≤ 377mm 323mm ≤ C ≤ 400mm 323mm ≤ C ≤ 400mm
Between mountng holes and back rim (F) F < 110mm F < 110mm F < 120mm F < 120mm
Depth of mounting holes (G) G ≥ 50mm (blind hole) G ≥ 50mm (blind hole) G ≥ 50mm (blind hole) G ≥ 50mm (blind hole)
Lưu ý: Chậu rửa điện tử và nhà vệ sinh sẽ đạt được tốc độ 80% ft khi đáp ứng được các điều kiện D, E H.